Na ovotjednoj sjednici kolegija Ureda gradonačelnika usvojena je Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Popovače. Dodjeljuje se ukupno 57 stipendija, a Natječaj je otvoren do 3. Studenog. Više gradonačelnik Josip  Mišković:

 

 

Natječajem se želi obuhvatiti što je moguće više učenika i studenata:

 

 

Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 47 stipendija od čega 35 učenicima srednjih škola, 10 redovnim studentima i 2 za učenike i studente s posebnim potrebama, dok će prema kriteriju uspješnosti i nadarenosti biti dodijeljeno 10 stipendija od čega 5 stipendija učenicima srednjih škola i 5 stipendija redovnim studentima.

Pravo prijave na Natječaj imaju:

1. učenici/ studenti koji imaju prebivalište na području Grada Popovače,
2. učenici/ studenti koji su u školskoj/ akademskoj godini 2017./2018. upisani kao redovni učenici/ studenti
3. učenici/ studenti koji nisu korisnici stipendije (državne, županijske i dr.)
Po osnovi socijalnog statusa mogu se prijaviti učenici/studenti čiji mjesečni prihod po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 30% prosječne plaće u RH za prošlu godinu.
Po osnovi uspješnosti – nadarenosti mogu se natjecati učenici srednjih škola s prosjekom ocjena iznad 4,0 odnosno studenti s prosjekom ocjena iznad 3,5 s tim da se po osnovi uspješnosti- nadarenosti ne mogu natjecati učenici prve godine srednje škole odnosno prve godine fakulteta.
Stipendiju ne mogu ostvariti učenici/studenti koji pohađaju privatne obrazovne ustanove.

Dokumentacija potrebna za prijavu na Natječaj:

Uz zahtjev za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju potrebno je priložiti:

1. Prijavnica za učenike/ Prijavnica za studente,
2. Izjava o neprimanju stipendije iz drugih izvora (sastavni dio prijavnice),
3. Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
4.Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u tekućoj školskoj/akademskoj godini 2017./2018.
5.Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (sastavni dio prijavnice),
6. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za zadnja tri mjeseca (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, zajamčena minimalna naknada)
7. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu o obavljanju samostalne djelatnosti (obrt, poljoprivreda i sl.) za punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,
8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

Dokazi kojima se ostvaruju dodatni bodovi:

1. učenici ili studenti osobe s invaliditetom

2. dokaz da u obitelji ima više od troje djece, odnosno da ima u obitelji više učenika srednje škole ili studenata

3. dokaz da je podnositelj zamolbe dijete bez jednog ili oba roditelja (dokaz: smrtni list), dijete samohranog roditelja ili dijete poginulog/umrlog hrvatskog branitelja (dokaz:smrtni list), invalida Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije prema kriteriju nadarenosti, potrebno je priložiti:

1. Prijavnica za učenike/Prijavnica za studente
2. Izjava o neprimanju stipendije iz drugih izvora (sastavni dio prijavnice),
3. Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
4.Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u tekućoj školskoj/akademskoj godini 2017./2018
5. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno prijepis ocjena s fakulteta u prethodnoj akademskoj godini

Dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom podnose se na urudžbeni zapisnik Grada Popovače ili se šalju preporučeno poštom s naznakom: “Ne otvarati- prijava na Natječaj za dodjelu stipendije- financijske potpore za učenike srednjih škola/ studente” uz obveznu naznaku po kojem se osnovu natječu (socijalni status ili nadarenost) na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5.

Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je do 3. studenog 2017. godine. Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.
Obrazac Prijavnice može se izlistati na internetskoj stanici Grada Popovače (www.popovaca.hr). Nepotpune, kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.


 

 

 

Grad Popovača raspisao natječaj za stipendije!
0.00(0 glasova)
Komentara(0)

Napišite komentar