Centrifuga Vizual Portal

Sukladno odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom cijena javne usluge je novčani iznos za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u koju moraju biti uključeni, troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada i sljedeći troškovi:

– nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište

– prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge

– vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom

– trošak ugradnje RFID transpondera na spremnike i održavanja opreme.

Tako je Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine određeno da gore navedeni troškovi obuhvaćaju cijenu obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) koja obuhvaća troškove koje ostvaruje davatelj prilikom pružanja javne usluge vodeći se pri tome načelom „onečiščivać plaća” koje u osnovi navodi da proizvodač otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom.

Stoga je domaćinstvima sa manjim brojem članova omogućeno da putem varijabilnog dijela utječu na cijenu odvoza jer na taj način sami odlučuju koliko puta će im se odvoziti otpad u obračunskom razdoblju (mjesec).

Nadalje, kako bi pomogao građanima slabijeg imovinskog statusa, Grad Kutina je izmjenama i dopunama ove Odluke preuzeo obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge su kućanstva koja zadovoljavaju kriterije utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Kutine. Na taj način Grad Kutina omogućava izravnu pomoć građanima slabijeg imovinskog statusa kako bi se ublažio utjecaj porasta cijene javne usluge uzrokovane provedbom sustava gospodarenja otpadom.


 

 

Što je fiksni, a što varijabilni dio cijene troškova odvoza komunalnog otpada?
5.00(1 glas)
Komentara(0)