natječaji-02-752x440_610x407

Grad Kutina objavio je javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2019. godinu koje provode organizacije civilnog društva.

Za financiranje rada udruga  i klubova koje djeluju na području Grada Kutine u proračunu je osigurano preko 3.000.000,00 kn, od kojih za rad sportskih udruga 1.766.000,00 kn, te za poticanje i razvoj civilnog društva 1,174.000,00 kn.

Slijedom navedenog raspisan je i Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga koje će  svoje projekte provoditi na području Grada Kutine u iznosu  535.000,00 kn udrugama.

Osnovni uvjet iz Javnog natječaja je da prijavitelji moraju biti upisani u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar, registrirane kao udruge, zaklade, vjerske zajednice, te da programski moraju biti usmjereni na rad u pojedinom prioritetnom području, nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko u zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom, gradskom , te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Kutine.

Prijave na natječaj traju do kraja veljače. Podnose se na propisanim obrascima, i prema odrednicama iz javnog natječaja, a mogu se  predati u pisarnici Grada Kutine ili poslati na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Grad Kutina osigurao 535 tisuća kuna za programe i projekte udruga
5.00(1 glas)
Komentara(0)